หัวข้อ    พัฒนาการสอนภาษาไทย  โดย walaipan  4 / ก.ย. / 2562
  •  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย   •
      การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2
(อ่าน 227)
หัวข้อ    วิชาการ  โดย สมมาทย์ เกาเล็ก  30 / ก.ค. / 2562
  •  รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561  •
      ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก ปีการศึกษา 2561
(อ่าน 237)
หัวข้อ    การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โดย นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี  18 / ก.ค. / 2562
  •  รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  •
      รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(อ่าน 249)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย อนุชา ผลอิน  12 / มิ.ย. / 2562
  •  การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 259)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย อนุชา ผลอิน  12 / มิ.ย. / 2562
  •  การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 222)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย อนุชา ผลอิน  12 / มิ.ย. / 2562
  •  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 219)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย นายวิเชษฐ์ เสือภูมี   12 / มี.ค. / 2562
  •  รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL   •
      บทสรุปของผู้บริหาร
(อ่าน 356)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนสังคม  โดย walaipan  25 / ก.พ. / 2562
  •  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์  •
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์
(อ่าน 380)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย รัติยา กาหลง  23 / ก.พ. / 2562
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า  •
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 522)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย รัติยา กาหลง  23 / ก.พ. / 2562
  •  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  •
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 342)
อ่านทั้งหมด