หัวข้อ    พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์  โดย นางสาวจันทร์ปภัสสร จันทร์พินิจ  24 / มิ.ย. / 2561
  •  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   •
      บทคัดย่อ
(อ่าน 51)
หัวข้อ    วิชาการ  โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน  5 / มิ.ย. / 2561
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย)  •
      ชื่อเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(อ่าน 63)
หัวข้อ    วิชาการ  โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน  5 / มิ.ย. / 2561
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร)  •
      ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(อ่าน 61)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนภาษาไทย  โดย สมจิตต์ เกิดชำนาญ  20 / เม.ย. / 2561
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  •
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(อ่าน 164)
หัวข้อ    วิชาการ  โดย พิชยา พูลบางยุง  19 / ธ.ค. / 2560
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  •
      รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
(อ่าน 665)
หัวข้อ    การจัดการความรู้  โดย นายอนุชา ผลอิน  25 / ก.ค. / 2560
  •  การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI Model ดังนี้ 1)
(อ่าน 450)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย นายอนุชา ผลอิน  25 / ก.ค. / 2560
  •  บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน  •
      การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 423)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนสังคม  โดย วลัยพันธ์  14 / ก.ค. / 2559
  •  เอกสารวิชาการ  •
      เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
(อ่าน 1057)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย วลัยพันธ์  13 / ก.ค. / 2559
  •  ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน   •
      ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
(อ่าน 2137)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย วลัยพันธ์  13 / ก.ค. / 2559
  •  งานวิจัย  •
      การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 955)
อ่านทั้งหมด