หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย นายวิเชษฐ์ เสือภูมี   12 / มี.ค. / 2562
  •  รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL   •
      บทสรุปของผู้บริหาร
(อ่าน 124)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนสังคม  โดย walaipan  25 / ก.พ. / 2562
  •  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์  •
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์
(อ่าน 143)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย รัติยา กาหลง  23 / ก.พ. / 2562
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า  •
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 179)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย รัติยา กาหลง  23 / ก.พ. / 2562
  •  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  •
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 131)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนภาษาไทย  โดย นางละมุล เกิดเรียน  25 / ก.ย. / 2561
  •  แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model   •
       ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 1. จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/87/25
(อ่าน 424)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนสังคม  โดย walaipan  4 / ก.ย. / 2561
  •  การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์  •
      ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 478)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์  โดย นางสาวจันทร์ปภัสสร จันทร์พินิจ  24 / มิ.ย. / 2561
  •  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   •
      บทคัดย่อ
(อ่าน 521)
หัวข้อ    วิชาการ  โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน  5 / มิ.ย. / 2561
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย)  •
      ชื่อเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(อ่าน 544)
หัวข้อ    วิชาการ  โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน  5 / มิ.ย. / 2561
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร)  •
      ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(อ่าน 461)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนภาษาไทย  โดย สมจิตต์ เกิดชำนาญ  20 / เม.ย. / 2561
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  •
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(อ่าน 661)
อ่านทั้งหมด