-:-ขุมความรู้-:-
 • วิชาการ  โดย พิชยา พูลบางยุง  19 / ธ.ค. / 2560  (อ่าน 431)
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
 • การจัดการความรู้  โดย นายอนุชา ผลอิน  25 / ก.ค. / 2560  (อ่าน 217)
 • การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
  การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI Model ดังนี้ 1)
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย นายอนุชา ผลอิน  25 / ก.ค. / 2560  (อ่าน 222)
 • บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน
  การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
 • พัฒนาการสอนสังคม  โดย วลัยพันธ์  14 / ก.ค. / 2559  (อ่าน 820)
 • เอกสารวิชาการ
  เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย วลัยพันธ์  13 / ก.ค. / 2559  (อ่าน 1730)
 • ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
  ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน