-:-ขุมความรู้-:-
 • พัฒนาการสอนภาษาไทย  โดย สมจิตต์ เกิดชำนาญ  20 / เม.ย. / 2561  (อ่าน 23)
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • วิชาการ  โดย พิชยา พูลบางยุง  19 / ธ.ค. / 2560  (อ่าน 550)
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
 • การจัดการความรู้  โดย นายอนุชา ผลอิน  25 / ก.ค. / 2560  (อ่าน 338)
 • การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
  การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI Model ดังนี้ 1)
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย นายอนุชา ผลอิน  25 / ก.ค. / 2560  (อ่าน 336)
 • บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน
  การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
 • พัฒนาการสอนสังคม  โดย วลัยพันธ์  14 / ก.ค. / 2559  (อ่าน 939)
 • เอกสารวิชาการ
  เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา