หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย อนุชา ผลอิน  12 / มิ.ย. / 2562
  •  การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 74)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย อนุชา ผลอิน  12 / มิ.ย. / 2562
  •  การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 63)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย อนุชา ผลอิน  12 / มิ.ย. / 2562
  •  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  •
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
(อ่าน 75)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย นายวิเชษฐ์ เสือภูมี   12 / มี.ค. / 2562
  •  รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL   •
      บทสรุปของผู้บริหาร
(อ่าน 196)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนสังคม  โดย walaipan  25 / ก.พ. / 2562
  •  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์  •
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์
(อ่าน 211)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย รัติยา กาหลง  23 / ก.พ. / 2562
  •  เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า  •
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 263)
หัวข้อ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย รัติยา กาหลง  23 / ก.พ. / 2562
  •  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  •
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 189)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนภาษาไทย  โดย นางละมุล เกิดเรียน  25 / ก.ย. / 2561
  •  แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model   •
       ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 1. จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/87/25
(อ่าน 511)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนสังคม  โดย walaipan  4 / ก.ย. / 2561
  •  การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์  •
      ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 577)
หัวข้อ    พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์  โดย นางสาวจันทร์ปภัสสร จันทร์พินิจ  24 / มิ.ย. / 2561
  •  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   •
      บทคัดย่อ
(อ่าน 585)
อ่านทั้งหมด