[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย)
บทความ ชื่อเรื่อง            รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้วิจัย             ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน  ศิรพึ่งเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)

                          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปีการศึกษา    2559

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อนำเสนอรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)  ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3.)เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความสอดคล้อง  ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)  ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 4) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง)  ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่นำเสนอมีมากน้อยเพียงใด  ประชากร ได้แก่ ครูวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random Sampling)  ตามจำนวน และขนาด ของสถานศึกษา โดยกำหนดผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน และครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน  200 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ  โดยใช้สูตร  t-test  ผลการวิจัย พบว่า

                    1. ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน พฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการสอน และด้านการใช้สื่อประกอบการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ  

                   2. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  มีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) จุดประกาย 2)ให้ความรู้ 3) นำครูสู่การปฏิบัติ  4) จัดการสอนหลากหลาย  5) ให้การกำกับดูแล  และ6) เผยแพร่ผลงาน

                   3. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  โดยพบว่า ด้านความเหมาะสมมากกว่าด้านอื่น ๆ สมควรนำไปใช้พัฒนาพัฒนาการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ต่อไป

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ ขั้นที่  1 จุดประกาย สามารถกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจในการสอนมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่  2  ให้ความรู้  ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิค วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าก่อนการทดลอง  ขั้นที่  3  นำครูสู่การปฏิบัติ  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการสอน จัดเตรียมสื่อ มากว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่ 4  จัดการสอนหลากหลาย  ครูสามารถจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายได้มากกว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่ 5 ให้การกำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือแนะนำ เรื่องการจัดกิจกรรมการสอนมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  และขั้นที่ 6 เผยแพร่ผลงาน ครูมีการเผยแพร่ผลงานมากกว่าก่อนการทดลอง ด้านการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และพบว่าหลังทดลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกวิชาและพบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นหลังจากทดลองใช้รูปแบบฯ  ด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อการสอนของครูพบว่า ก่อนและหลังทดลอง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของครูแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

 ผู้เขียน : ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)
อังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 138
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 25 / ก.พ. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com