[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4 / มิ.ย. / 2555
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐก อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6 / มี.ค. / 2554
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน คือ การทำให้เด็กรู้จักเพียงพอ ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักกา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6 / มี.ค. / 2554
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4 / ก.ค. / 2553
ความหมายของการศึกษา
ความหมายของการศึกษา การเรียนรู้ การสอน การวัดและประเมินผล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 50 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / ก.ค. / 2553
สรุปลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย
งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานปกติของครู ไม่ใช้สถิติที่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นาน นักเรียนได้รับการพัฒนา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
1 / ก.ค. / 2553
จะออก ปพ.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างไร ?
การออก ปพ.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / มิ.ย. / 2553
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / มิ.ย. / 2553
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com