[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1บริหารทั่วไป
4 / ต.ค. / 2553
OD : 5 S
องค์การมีลักษณะเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ มีระบบภายในหลายระบบตามภาระหน้าที่คล้ายกับ ระบบในร่างกายมนุษย์ องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ( healthy organization ) อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
10 / ก.ย. / 2553
สื่อสารเพื่อพัฒนางาน
การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กร เพราะเป็นกระบวนการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบสองทางจะเสริมสร้างคว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
28 / ส.ค. / 2553
๑๘๓ เขตประถม ๔๒ เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศ จำนวนสองฉบับ กำหนดม้องท่ อำเภอ จังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขต ทั้ง เขตประถม มัธยม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ส.ค. ๕๓ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
16 / ส.ค. / 2553
ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการ
ในระบบการทำงานราชการมักแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบในการทำงาน อาจเป็นกรรมการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กฏหมาย หรือแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจออกเป็นคำสั่ง อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
29 / ก.ค. / 2553
เขตพื้นที่ประถม-มัยมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพ
กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตประถมศึกษาและมัยมศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
15 / ก.ค. / 2553
รายงานการควบคุมภายในตามแบบใหม่
ตามระเบียบคตง.ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งนับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ตามแบบรายงานที่กำหนดไว้ ซึ่งแบบรายงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เป็นเ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 15 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
7 / ก.ค. / 2553
การควบคุมภายในเครื่องมือพัฒนางาน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่สำคัญของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนในการทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานประจำของแต่ละคน อยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งอาจมีการควบคุม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com