[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3 / เม.ย. / 2563
รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
บทสุป อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 / มิ.ย. / 2562
การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 / มิ.ย. / 2562
การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 / มิ.ย. / 2562
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 / มี.ค. / 2562
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL
บทสรุปของผู้บริหาร อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
23 / ก.พ. / 2562
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
23 / ก.พ. / 2562
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 9 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25 / ก.ค. / 2560
บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 / ก.ค. / 2559
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 30 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 / ก.ค. / 2559
งานวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 18 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14 / มี.ค. / 2559
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 7 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
28 / มิ.ย. / 2554
ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบ \\\"ขายตรงถึงข้างใน : Direct sell TO Heart\\\" ณ ค่ายโรงเรียนวัดยกกระบัตร
ประโยชน์จากการอ่านจากความคิดของเด็ก ๆ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 161 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5 / ม.ค. / 2554
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา... อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 35 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com