[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชื่อเรื่อง           รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะ      การอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน        นางปรานี  เจริญธรรม

สาขาวิชา        ภาษาไทย

ปีการศึกษา     2553

บทคัดย่อ

 

            รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับ 80 / 80 พัฒนาผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้น และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองบัว ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง

ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า กิจกรรมระหว่างเรียน /แบบทดสอบหลังเรียน ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.34 / 83.92 คะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 33.57 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่ง    บทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก รวมเฉลี่ย 4.26ผู้เขียน : นางปรานี เจริญธรรม
หน่วยงาน :
เสาร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1560
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย 4 / ก.ย. / 2562
      แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model 25 / ก.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 20 / เม.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 24 / มี.ค. / 2555
      การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ 30 / ม.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com