[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : เผยแพร๋ผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ
สรุปย่อสาระสำคัญ 

รื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
              พอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ
ผู้จัดทำ        นายสมเกียรติ  รั้วมั่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันดาบ
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ ด้วยแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model)  ประกอบด้วย  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการและ 2) รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 11 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านสันดาบ  จำนวน  86  คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 86  คน กลุ่มที่ 2 จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) ได้แก่ 
ครูที่รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5 คน และกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านสันดาบ  จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการประเมิน
 1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ  ด้วยแบบจำลองซิปป์ ปรากฏดังนี้
      1.1 ด้านบริบท พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อเรียงตามลำดับ คือ  วัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละ มีคุณธรรม วัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความประหยัด ออม และมีความพอเพียงในขณะที่ข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก
  1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ  ความพร้อมของบุคลากร ในการดำเนินงาน ลักษณะของโครงการ งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ และสื่อเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
  1.3 ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสามลำดับแรก คือ การประสานงาน
เพื่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม และการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการย่อย ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ
  1.4 ด้านผลผลิต ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณากิจกรรมเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  อยู่ในระดับมากที่สุดมีสามกิจกรรม  คือ  กิจกรรมเวที
คนเก่ง กิจกรรมธนาคารความดี  กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้  อยู่ในระดับมาก คือ  กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ พบว่า ผลที่เกิดกับนักเรียน  ด้านความพอเพียง จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีจิตสำนึกของความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการแบ่งปัน จากกิจกรรมธนาคารความดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ   ส่วนด้านความรับผิดชอบนั้น  จากการดำเนินโครงการ นักเรียนปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายจนสำเร็จ เอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งงานในหน้าที่ของตนเองจากการจัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง  รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ใช้ของและนำมาเก็บไว้ที่เดิม ทิ้งขยะเฉพาะที่ที่จัดไว้ และนักเรียนยอมรับผลการกระทำของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย ด้านความซื่อสัตย์  พบว่าจากการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ  ไม่มีการลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นในหมู่นักเรียนด้วยกัน นักเรียนไม่พูดโกหกเพื่อให้ตนพ้นผิด ไม่พบการทุจริตในการสอบ รวมทั้งไม่พบว่านักเรียนนำงานของผู้อื่นมาส่งเป็นงานของตนเอง  ส่วนผลที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนของครู พบว่า การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะเน้นรูปแบบของการบูรณาการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาต่างๆ  ผู้เขียน : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสันดาบ
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2602
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 43 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com