[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศน์ประกอบการสอนและแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่อง ท้องถิ่นของเรา \\\"Krathumbaen...My Hometown\\\" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ประกอบการสอนและแบบฝึกภาษาอังกฤษ

                                      เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                                      โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ)  

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ผู้ศึกษาค้นคว้า           นางวรินทร์ลดา  เหล็กกล้า

ปีที่ทำการศึกษา           2554

 

บทคัดย่อ

 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์

และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown”   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใช้บทเรียนวีดิทัศน์ และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen My  Hometown”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน( บุญเพ็งอุทิศ) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยบทเรียนวีดิทัศน์และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “ Krathumbaen …My  Hometown”  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน(บุญเพ็งอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    จำนวน  1  ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น  30  คน

                        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1. บทเรียนวีดิทัศน์และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา “Krathumbaen…My  Hometown”   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่  6   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ   3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่มีต่อบทเรียนวิดิทัศน์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

                

            ผลการวิจัยพบว่า

       1. บทเรียนวีดิทัศน์และแบบฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown” มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.13/ 86.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนจากบทเรียนวีดิทัศน์และแบบ

ฝึกประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My Hometown” สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

                       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์และแบบฝึก เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My  Hometown” อยู่ในระดับมาก

 

 

กิตติกรรมประกาศ

                  งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอนุเคราะห์  และให้คำปรึกษาจากอาจารย์ ดร.นิสัย แก้วแสนไชย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ S.M.E. (SEAMEO)        ณ ศูนย์ภาษา R.E.L.C ประเทศสิงคโปร์  อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอาจารย์ยุพาพรรณ สถาวรสมิต               ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาครในการให้คำปรึกษา แนะนำในการทำผลงานทางวิชาการ  และขอกราบขอบพระคุณ ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาจารย์โอภาส หรสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์วรนุช ตุนทกิจ  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   อาจารย์ปานิสรา เกิดมรกต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) และคุณฐิติรัตน์ ไทยศิริ  กรรมการผู้จัดการบริษัทซีโปร ครีเอชั่นจำกัด  ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ  และให้ข้อเสนอแนะ  แนะนำ  แก้ไขเครื่องมือในการวิจัย

                  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ  และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนทุกคนที่ช่วยเหลือ  สนับสนุน   เป็นกำลังใจสำหรับผู้ศึกษาตลอดมา

                  ขอขอบคุณ คุณฐิติรัตน์ ไทยศิริ  กรรมการผู้จัดการบริษัทซีโปร ครีเอชั่นจำกัด และทีมงาน  ในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนวีดีทัศน์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ เรื่องท้องถิ่นของเรา  “Krathumbaen…My Hometown” 

                       นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้รับการสนับสนุน กำลังใจ  จากคนภายในครอบครัว ได้แก่  บุตร ธิดา สามี  พี่สาว  ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมาจนทำให้งานวิจัยครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากการวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาแด่พระคุณพ่อแม่ และบูรพาจารย์ทุกคนที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งหลายแก่ผู้ศึกษา

 ผู้เขียน : วรินทร์ลดา เหล็กกล้า
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ)
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2953
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 333 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com