[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ
สรุปย่อสาระสำคัญบทคัดย่อ

 

                    รายงานการพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึก เสริมทักษะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน เรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมถึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและ แบบฝึกเสริมทักษะโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11  แผน 2) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน11 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 44 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

สรุปผลการศึกษา

                    1.  เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.90/87.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80    

                    2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)          ที่เรียนการสะกดคำ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะมีคะแนนเฉลี่ย         ก่อนเรียนเท่ากับ 24.52 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 38.39 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 13.87           ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 31.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.71 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                3.            นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะในภาพรวมอยู่ในระดับมากผู้เขียน : นางละมุล เกิดเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอาค์ อุ่นสุวรร)
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2883
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 203 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย 4 / ก.ย. / 2562
      แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model 25 / ก.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 20 / เม.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 24 / มี.ค. / 2555
      การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ 30 / ม.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com