[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

                         โรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อผู้ประเมิน         นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก

ปีการศึกษา           2561

 

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process)    ด้านผลผลิต (Output) และประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPOO ของพิสณุ ฟองสี มาเป็นรูปแบบในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้    1) ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 2) ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 3) ประเมินด้านผลผลิต (Output) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 4) ประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (m) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมินพบว่า     

1. การประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ระดับความเหมาะสม/พอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ความพร้อมของบุคลากร และความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความพอเพียงของงบประมาณ   

2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กระบวนการดำเนินงาน มีระดับการปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมตามแผน และกระบวนการวางแผนกำหนดงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การกำกับนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม

3. การประเมินด้านผลผลิต (Output) พบว่า ด้านพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับความคิดเห็น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ ได้แก่ นักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเท่ากับนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับครูผู้สอนและเพื่อนได้อย่างมั่นใจ รองลงมาคือนักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน และนักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยและรับผิดชอบในการเรียน ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ นักเรียนมีมีทักษะการสังเกต ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ วิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด คือวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.55 รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.47 และ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.05 ส่วนวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายคือ  วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 ด้านผลการประเมินระดับชาติ (ONET) ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินผลการประเมินระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา โดยพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด คือรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 รองลงมา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ2.86 และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายคือ รายวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 ด้านผลการประเมินระดับชาติ (NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่าในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทุกด้าน โดยพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด คือความสามารถด้านคำนวณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27 รองลงมาคือ ความสามารถด้านภาษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายคือความสามารถด้านเหตุผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 

4. การประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes) พบว่า ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับได้แก่

นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนักเรียนมีผล การประเมินระดับชาติ NT/O-NET สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ด้านประโยชน์ทางด้านวิชาการในสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนมีเครือข่ายประสานความร่วมมือ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับองค์กรเอกชนและชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ มีกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองร่วมมือด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตด้านความช่วยเหลือในการพัฒนาผลการประเมินระดับชาติ NT/ONET  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีเครือข่ายโรงเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้เขียน : สมมาทย์ เกาเล็ก
หน่วยงาน : โรงเรียนทำนบแพ้ว
อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 342
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com