[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม

                     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ชื่อผู้วิจัย        นายอนุชา  ผลอิน

ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์            3) ทดลองใช้รูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และ 4) ประเมินรูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล     ศรีบุณยานุสสรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหาร จำนวน  15  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และนักเรียน จำนวน 98 คนได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

                    ผลการวิจัย พบว่า

                         1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ พบว่า สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร ด้านงบประมาณ ทำให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียน  จึงได้พิจารณาดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการดำเนินงานการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรม ทำให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

                         2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เป็นรูปแบบ         ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและแนวคิดการออกแบบรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยาและนักวิชาการ มีชื่อว่า  "PART  Model" ได้แก่ P =  การวางแผน  เป็นการวางแผนในการดำเนินงาน A =  การปฏิบัติ        ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้  R =  การสะท้อนผลของการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และ T =  การตรวจสอบผลการพัฒนา นำไปดำเนินการในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินความเหมาะสมปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

                         3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ได้มีการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการดำเนินงานให้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน ผลการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.48)

                         4.  การประเมินความพึงพอใจในประเมินผลการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล    ศรีบุณยานุสสรณ์ ปรากฏว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.12)

 

Title                       The Development of Student Care and Support System Model in                                                     Promoting Desirable Characteristics  of  Sribunyanussorn Municipality 

                           School Students
Author                 Mr. Anucha  Phol-in
Academic year   2016

Abstract

                   The purposes of this research were 1) to study the fundamental data for student care and support system model development in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students 2) to design and develop the student care and support system model in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students 3) to try out the designed and developed student care and support system model in promoting desirable characteristics, and 4) to evaluate and solve the student care and support system model in promoting desirable characteristics. The samples were 15 teachers and school administrators, 13 basic education committees, and 98 students which were chosen by simple random sampling from Krejcie and Morgan table. The research instruments were interview, test and questionnaires of satisfaction towards care and support system model. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analysis.

                   The results of this research were

                         1) The study of the fundamental data for student care and support system model development in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students had found the weakness of the fundament readiness in each section, personnel section and budget section. This problem was solved effectively for the school’s educational development, especially the standard development the student care and support system which would apply to educational assurance.

                         2) The design and development the student care and support system model in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students was called “PART Model” which used to develop the student care and support system model. From the workshop, it resulted that this model was suitable for educational development.

                                3) The result of experimental model of the student care and support system in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students in workshop for the teachers, school administrators, basic education committees and students was at the high level ( = 4.48).

                                4) The questionnaires of satisfaction towards the development of the student care and support system model in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students for the teachers, school administrators, basic education committees and students  was at the high level ( = 4.12).

userfiles/บทคัดย่อ_ระบบดูแลฯ.pdf 

 

 ผู้เขียน : อนุชา ผลอิน
หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 366
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL 12 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 23 / ก.พ. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com