[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงาน                 แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน

                                 แบบ Picture Word Inductive Model                                                                                        

ชื่อผู้เสนอผลงาน     นางละมุล   เกิดเรียน

หน่วยงาน                โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ต.หนองสองห้อง  อ.บ้านแพ้ว  จ. สมุทรสาคร

โทรศัพท์มือถือ        ๐๘๗  ๐๕๐๔๘๒๐

………………………………………………………………………………………………………

๑.ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีนโยบาย เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนเน้นให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ต้องพัฒนาการอ่านการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ ช่วงชั้นที่ ๒ เป็นต้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์การศึกษาในระดับสูงขึ้น

                โรงเรียนบ้านดอนไผ่จึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนทุกช่วงชั้น  ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน ฟัง พูด อ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำวิธีการสอนแบบ

Picture Word Inductive Model เพื่อนำมาพัฒนาในการอ่านและการเขียนของนักเรียนวิธีการนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย จอยส์ (Joyce)และคาลฮูล(Calhoun) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘  โดยมีลักษณะเฉพาะคือ ๑. การสอนแบบนี้เป็นการสอนภาษาที่อาศัยกลยุทธ์ทางด้านการสืบเสาะความรู้โดยใช้รูปภาพของวัตถุ ท่าทาง ที่         คุ้นเคยดึงเอาคำศัพท์ต่างๆจากการที่ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์ได้ยินหรือได้ออกเสียงนั้นมาก่อน เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการออกเสียงนั้นมาก่อน เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการออกเสียงกับสัญลักษณ์ ๒. การสอนแบบ Picture Word Inductive Model เป็นศิลปะการสอนภาษาที่เน้นกระบวนการอุปนัย โดยการสร้างกลุ่มหรือประเภทของคำศัพท์ที่มีลักษณะร่วมกัน สร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง ๓. เป็นวิธีการสอนที่สามารถใช้กับผู้เรียนทุกระดับ และสามารถใช้สอนผู้เรียนทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือใช้สอนรายบุคคล และเป็นวิธีที่ให้ความสำคัญต่อความสามารถในการคิดแบบอุปนัยของผู้เรียน ๔. เป็นวิธีสอนที่สอนจากสิ่งที่นักเรียนรู้มาแล้วโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ(Picture Word Chart)เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มีอยู่โดยใช้ภาพทำให้เกิดภาษาเป็นวิธีการที่เน้นการอ่านออกเสียง มีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างภาพ คำศัพท์และการอ่านออกเสียง นักเรียนทำกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนโดยใช้ภาพ Picture Word Chart (ซึ่งมีรายละเอียดเป็นเรื่องราวที่นักเรียนคุ้นเคย) ตั้งแต่ขั้นแรกจนจบกระบวนการ(ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้)นักเรียนดูภาพ สร้างคำอ่านจากคำศัพท์นำไปสู่โครงสร้างหลักทางภาษาอื่นๆช่วยพัฒนามโนมติ  พัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการอ่าน  กิจกรรมพัฒนาทางภาษาเกิดจากการสร้างคำของนักเรียน เช่น นำคำศัพท์ไปสู่การสร้างพจนานุกรมคำหรือธนาคารคำศัพท์ คำศัพท์นำไปสู่การแต่งประโยค คำศัพท์นำไปสู่การจำแนกกลุ่มคุณลักษณะตามหลักภาษา คำศัพท์นำไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างของคำ คำศัพท์นำไปสู่การเขียน การเขียนข้อความต่อเนื่องเรื่องสั้นๆและการแต่งเรียงความ ๕. หลักการสำคัญของวิธีการสอนแบบนี้คือนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการวางหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องรูปแบบทางภาษาได้ต่อไป

 

๒.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๑.      เพื่อส่งเสริมให้การอ่านการเขียนของนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น

๒.    เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

๓.     ช่วยให้นักเรียนได้ใช้การสังเกตและการวิเคราะห์ในการเรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียน ความเข้าใจ และองค์ประกอบของภาษา

๔.     เพื่อช่วยการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ความคิดรวบยอด การสร้างประโยค หลักไวยากรณ์ ฝึกการเขียนย่อหน้า และเขียนเรื่องโดยใช้รูปภาพที่เหมาะสมเป็นสื่อในการเรียนรู้

 

๓.กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

          ๒. การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการ                                                                                      

๓. การเลือกและการวางแผนสร้างนวัตกรรม

๔. สร้างและพัฒนานวัตกรรม

๕. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

๖. ปรับปรุงนวัตกรรม

 

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

                1. จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน

แบบ Picture Word Inductive Model   มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/87/25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการสอนตามรูปแบบ Picture Word Inductive Model  มีประสิทธิภาพ

                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอนแบบ Picture Word Inductive Model  เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  24.52 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 38.39 คะแนน เฉลี่ยความก้าวหน้า 13.83 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 31.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.71  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านเรื่องการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอนแบบ Picture Word Inductive Model   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

                ๑. ครูมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของภาษาไทยมีความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย

                ๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

                ๓. มีการนิเทศติดตามอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

                ๔. มีการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

 

๖.บทเรียนที่ได้รับ

นักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการ

สอนแบบ Picture Word Inductive Model  ทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นคำศัพท์ได้ดี สามารถเชื่อมโยงคำพูดกับคำศัพท์และเขียนคำเหล่านั้นได้สามารถออกเสียงคำศัพท์และได้เรียนรู้โครงสร้างข้องภาษาได้ใช้การสังเกตและการวิเคราะห์ในการเรียนรู้สามารถพัฒนาการอ่านการเขียนได้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการ

สะกดคำโดยใช้วิธีการสอนแบบ Picture Word Inductive Model  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริงและนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจึงเห็นสมควรที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้นำเอาการเขียนเรื่องตามจินตนาการในรูปแบบการสอนแบบ Picture Word Inductive Model ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนในเรื่องอื่นๆต่อไปและจากการศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Picture Word Inductive Model สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้

 

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

                เผยแพร่กับบุคลากรในโรงเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๒ ( ป.๔-ป.๖)

และช่วงชั้นที่ ๑ (ป. ๑-ป.๓) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอนแบบ Picture Word Inductive Model 

การเผยแพร่ภายนอก ดำเนินการเผยแพร่แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอนแบบ  Picture Word Inductive Model  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕กับนางอารมณ์  แย้มอุบล  ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย ค.บ. (ภาษาไทย) โรงเรียนวัดบางปิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครมีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวกัลยกร  คณาวัฒนไชย  ครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์  นางสาวเสาวลักษณ์  สำเนียง ครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)  และกับทางบุคลากรสถานศึกษาต่างๆผ่านทาง website  และ

e-office  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้เขียน : นางละมุล เกิดเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม - สอางค์ อุ่นสุวรรณ)
อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 837
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย 4 / ก.ย. / 2562
      แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model 25 / ก.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 20 / เม.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 24 / มี.ค. / 2555
      การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ 30 / ม.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com