[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนสังคม
เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์
บทความ 

ชื่องานที่ศึกษา     การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา              นางสาววลัยพันธ์ แสงภู      ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา             พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

 

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม - สอางค์ อุ่นสุวรรณ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 22 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 2) ชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน  6  ชุด    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E1/ E2)  t-test แบบ Dependent  ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า

                   1. ชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม ทั้ง 6 เล่ม มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยรวม เท่ากับ 86.53/83.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 

                   2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                             3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.25 )

 ผู้เขียน : walaipan
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 861
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 23 ครั้ง.


พัฒนาการสอนสังคม 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด หนูจุกชวนเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ 25 / ก.พ. / 2562
      การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 4 / ก.ย. / 2561
      เอกสารวิชาการ 14 / ก.ค. / 2559
      จะนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อย่างไร 2 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com