[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


การจัดการความรู้
เรื่อง : การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ชื่อเรื่อง                 การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน

                              โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นายอนุชา  ผลอิน

หน่วยงาน           โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

ปีการศึกษา          2558

  

บทคัดย่อ

 

                การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI  Model ดังนี้ 1)  เพื่อประเมินบริบทของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  2)  เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์   3)  เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  4)  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และ 5)  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา  2558  จำนวน 223  คน  ได้แก่ 1) ผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15  คน 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จำนวน 12 คน 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 98 คน และ       4) ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 98  คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI Model ประเมินเชิงระบบและวิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการดำเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงพรรณนา......

อ่านต่อผู้เขียน : นายอนุชา ผลอิน
หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1185
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การจัดการความรู้ 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 25 / ก.ค. / 2560
      นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) 30 / ม.ค. / 2555
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 16 / ธ.ค. / 2553
      20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี… 29 / ต.ค. / 2553
      อยากเป็นคนมีปัญญา 4 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com