[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 / ก.ค. / 2553
วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ
จากคำพระที่ว่า ผู้ให้ย่อมเป็นสุข เป็นที่พึงปรารถนาของผู้รับ และการให้ยังแสดงถึงจิตสำนึกในความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ให้เป็นอย่างดี การเป็นผู้ให้หรือจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะนำมาแห่งความสุขอย่างยั่งยืนถาวร อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 22 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
15 / ก.ค. / 2553
รายงานการควบคุมภายในตามแบบใหม่
ตามระเบียบคตง.ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งนับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ตามแบบรายงานที่กำหนดไว้ ซึ่งแบบรายงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เป็นเ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 15 ครั้ง.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
8 / ก.ค. / 2553
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
มาตรฐานการการประกันคุณภาพภายใน เป็นแนวทางให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 / ก.ค. / 2553
จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม
หากทุกสถานที่ในสังคมมีเส้นใยแห่งความรักและความผูกพัน ทำหน้าที่ถักทอและร้อยประสานหัวใจของทุกคน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ก.ค. / 2553
ตัวอย่างแนวการเขียนรายงานวิจัยแบบง่าย
“การวิจัยแบบง่าย” คือ การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างมีระบบ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
7 / ก.ค. / 2553
การควบคุมภายในเครื่องมือพัฒนางาน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่สำคัญของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนในการทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานประจำของแต่ละคน อยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งอาจมีการควบคุม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
แนวทางดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา
แนวทางดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ให้ได้รับการศึกษา อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2553
รายละเอียด ความเป็นมา ขั้นตอน วิธีการ ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 / ก.ค. / 2553
การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 / ก.ค. / 2553
การประกันคุณภาพ
บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ก.ค. / 2553
การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑืการประเมิน รูปแบบเกณฑ์การประเมิน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 18 ครั้ง.
การจัดการความรู้
4 / ก.ค. / 2553
อยากเป็นคนมีปัญญา
กระบวนการทางปัญญา 10 ประการ ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 / ก.ค. / 2553
การพัฒนาเด็กที่มีความสารถทางคณิตศาสตร์
ความหมายของการศึกษา การเรียนรู้ การสอน การวัดและประเมินผล อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 / ก.ค. / 2553
เกมสนุกมุขสอนเลข
ตัวอย่างเกมคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 / ก.ค. / 2553
เกมคณิตศาสตร์
ตัวอย่างเกมคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 11 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4 / ก.ค. / 2553
ความหมายของการศึกษา
ความหมายของการศึกษา การเรียนรู้ การสอน การวัดและประเมินผล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 48 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / ก.ค. / 2553
สรุปลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย
งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานปกติของครู ไม่ใช้สถิติที่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นาน นักเรียนได้รับการพัฒนา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
3 / ก.ค. / 2553
สื่อภาษาอังกฤษ
สื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 12 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com