[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1การจัดการความรู้
29 / ต.ค. / 2553
20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี…
20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี… อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
วิชาการ
28 / ต.ค. / 2553
มหิดลบุ๊คแฟร์ ศาลายา
หนังสือ สื่อการศึกษาหลากหลายจากร้านหนังสือชั้นนำ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
27 / ต.ค. / 2553
อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
เชื่อหรือไม่ว่า พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลจากดนตรีที่นักเรียนฟังในชีวิตประจำวัน? อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 70 ครั้ง.
วิชาการ
24 / ต.ค. / 2553
บรรณารักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เหมา เจ๋อตุง ไม่น่าเชื่อว่าเคยทำงานห้องสมุดมาก่อน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
วิชาการ
19 / ต.ค. / 2553
สมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ศูนย์สิริกิติ์ 21-31 ต.ค.53 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
13 / ต.ค. / 2553
บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2553 ณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
13 / ต.ค. / 2553
บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2553 ณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
4 / ต.ค. / 2553
OD : 5 S
องค์การมีลักษณะเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ มีระบบภายในหลายระบบตามภาระหน้าที่คล้ายกับ ระบบในร่างกายมนุษย์ องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ( healthy organization ) อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
25 / ก.ย. / 2553
การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
จะจัดงาน ที่มีการแสดงดนตรี จะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง? อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 13 ครั้ง.
วิชาการ
21 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การจัดการภาครัฐกับการจัดการความรู้ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 12 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 / ก.ย. / 2553
จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ
ท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร เพราะคนสมัยนี้ขาดจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ ใช่ไหม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
10 / ก.ย. / 2553
สื่อสารเพื่อพัฒนางาน
การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กร เพราะเป็นกระบวนการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบสองทางจะเสริมสร้างคว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 / ส.ค. / 2553
หลักเกณฑ์การเบิกค่าทำฟัน
หลักเกณฑ์การเบิกค่าทำฟันปลอม....ครอบฟัน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 33 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
28 / ส.ค. / 2553
๑๘๓ เขตประถม ๔๒ เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศ จำนวนสองฉบับ กำหนดม้องท่ อำเภอ จังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขต ทั้ง เขตประถม มัธยม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ส.ค. ๕๓ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.
นโยบายและแผน
24 / ส.ค. / 2553
สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553
เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) จำนวนนักเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23 / ส.ค. / 2553
สิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20 / ส.ค. / 2553
เงินเหลือจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ตามที่คลังจังหวัดสมุทรสาครขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครได้รับเงินงบประมาณโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
16 / ส.ค. / 2553
ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการ
ในระบบการทำงานราชการมักแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบในการทำงาน อาจเป็นกรรมการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กฏหมาย หรือแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจออกเป็นคำสั่ง อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
29 / ก.ค. / 2553
เขตพื้นที่ประถม-มัยมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพ
กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตประถมศึกษาและมัยมศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
23 / ก.ค. / 2553
องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนสถานศึกษาเอกชน(ตอนที่1)
การจัดทำแผนสถานศึกษาเป็นการวางแผนและเตรียมการอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคต และการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com