[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1วิชาการ
19 / พ.ค. / 2554
เผยแพร๋ผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 43 ครั้ง.
วิชาการ
3 / พ.ค. / 2554
การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศน์ประกอบการสอนและแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่อง ท้องถิ่นของเรา \\\"Krathumbaen...My Hometown\\\" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศน์ประกอบการสอนและแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่อง ท้องถิ่นของเรา \\\"Krathumbaen...My Hometown\\\" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 333 ครั้ง.
วิชาการ
18 / เม.ย. / 2554
10 นักเขียน \"รวย\" ที่สุดในโลก
10 นักเขียน \"รวย\" ที่สุดในโลก อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 32 ครั้ง.
วิชาการ
9 / เม.ย. / 2554
รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมย่อย1)นิทานชวนคิด 2)ฝึกคิดด้วยภาพ 3)ภาษาชวนคิด4)กระบวนการคิดในชีวิตเรา5)คณิตคิดสนุก 6.ค่ายฝึกคิด อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 75 ครั้ง.
วิชาการ
2 / เม.ย. / 2554
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 73 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 / มี.ค. / 2554
เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 31 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6 / มี.ค. / 2554
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน คือ การทำให้เด็กรู้จักเพียงพอ ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักกา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6 / มี.ค. / 2554
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
30 / ม.ค. / 2554
การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ
การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดและแบบฝึก เสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 203 ครั้ง.
พัฒนาการสอนปฐมวัย
26 / ม.ค. / 2554
การพัฒนากิจกรรมเกมการละเล่นโดยวัสดุเหลือใช้รีไซเคิล
การพัฒนากิจกรรมเกมการละเล่นโดยวัสดุเหลือใช้รีไซเคิลเพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 29 ครั้ง.
วิชาการ
5 / ม.ค. / 2554
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา... อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 24 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5 / ม.ค. / 2554
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา... อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 35 ครั้ง.
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
30 / ธ.ค. / 2553
งานส่งเสริมจริยธรรม
เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการพระราชาแห่งทศพิธิราชธรรม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 106 ครั้ง.
การจัดการความรู้
16 / ธ.ค. / 2553
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การจัดทำผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.
วิชาการ
13 / ธ.ค. / 2553
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.
วิชาการ
10 / ธ.ค. / 2553
ครวจรายชื่อสมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะ
ครวจรายชื่อสมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ธ.ค. / 2553
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 113 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ธ.ค. / 2553
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 8 ครั้ง.
วิชาการ
29 / พ.ย. / 2553
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2553 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญดาวน์โหลดตารางการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
11 / พ.ย. / 2553
กลวิธีสอนภาษาอังกฤษให้สนุก
คนที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีความชอบ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 22 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com